קורסים זמינים

Chimie organique S2

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Herve Michel

Portfolio BUT Chimie

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Tsilla Perez

Projet Professionnel et Personnel - BUT Semestre 1 groupe G

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Jean-François Clément

SYNTHESE ORGANIQUE_BUT1_App1_S1_BC2

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Nadege Schifano

BC3: Matériaux et/ou produits formulés

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Matthieu Hureau

BC2 Suivi SAE_S1 Purification d'un composé organique

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Aurelien Bethegnies
 • מורה: Audrey Huret
 • מורה: Ludovic Janus
 • מורה: Nicolas Merle
 • מורה: Herve Michel
 • מורה: Mathieu Sauthier
 • מורה: Nadege Schifano
 • מורה: Isabelle Suisse

Nomenclature chimie inorganique (BC1 - ressource 1.01)

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Nadege Schifano

Maths S1 2021-2022

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Mustapha Hached

BC 6 Contrôler - Risques Chimiques et BPL-BPF

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Audrey Huret
 • מורה: Nadege Schifano

S2 Génie Chimique, cours-TD et annales : Bilans et Echanges Thermiques

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Thomas CHENAL

S1 GC cours-TD et annales de Mécanique de Fluides

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Thomas CHENAL
 • מורה: Ahmed Idouissaaden