קורסים זמינים

Risques Chimiques BC6 BUT1 S2

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Pascale Brivoal
 • מורה: Isabelle Suisse

Electrochimie appliquée_BUT2_S4_BC1_R4.01

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Matthieu Hureau
 • מורה: Nadege Schifano

Chimie inorganique_BUT2_S4_BC2_R4.03

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Matthieu Hureau
 • מורה: Nadege Schifano

TP de chimie inorganique, organique et catalyse - BUT2 - S4 - SAé 4.03

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Audrey Huret
 • מורה: Nadege Schifano

SAé - BUT2 - parcours MPF

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Valérie CHARPENTIER
 • מורה: Audrey Huret
 • מורה: Maude Jimenez
 • מורה: Florent Réal
 • מורה: Nadege Schifano
 • מורה: Philippe Zinck

SAé - BUT2 - Parcours ACE

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Jean-François Clément
 • מורה: Valerie Fevre
 • מורה: Ahmed Idouissaaden
 • מורה: Maude Jimenez
 • מורה: Florent Réal
 • מורה: Mathieu Sauthier

Matériaux inorganiques - BUT2 - S3 - BC3

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Matthieu Hureau
 • מורה: Nadege Schifano

SAé BUT 2 - Parcours MPF - Thème 3 : Matériaux Organiques

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Audrey Huret

Emplois du temps BUT

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Mustapha Hached

Matériel TP Affiches - Electrocinétique S1

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Corinne Binet
 • מורה: Jean-François Clément
 • מורה: Loic Halbert
 • מורה: Marie Lesecq
 • מורה: Florent Réal

Cuisine Moléculaire SAé

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Matthieu Hureau
 • מורה: Nadege Schifano

TP DE CHIMIE INORGANIQUE_BUT1_S2_BC2_R2.05

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Valérie CHARPENTIER
 • מורה: Matthieu Hureau
 • מורה: Nicolas Merle
 • מורה: Nadege Schifano
 • מורה: Isabelle Suisse

Sciences des matériaux_BUT1_S2_BC3_R2.06

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Nadege Schifano

Cristallographie_App1_BUT1_S2_BC3_ressource 2.06

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Nadege Schifano

Chimie organique S2

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Herve Michel

Portfolio BUT Chimie

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Tsilla Perez

Projet Professionnel et Personnel - BUT Semestre 1 groupe F

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Jean-François Clément

SYNTHESE ORGANIQUE_BUT1_App1_S1_BC2_R1.04

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Nadege Schifano

BC3: Matériaux et/ou produits formulés

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Matthieu Hureau

BUT1-BC2 : Suivi SAE

קטגוריה: BUT - Chimie
 • מורה: Aurelien Bethegnies
 • מורה: Audrey Huret
 • מורה: Ludovic Janus
 • מורה: Herve Michel