المقررات الدراسية المتاحة

Cuisine Moléculaire SAé

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Matthieu Hureau
 • معلم: Nadege Schifano

Sciences des matériaux_BC3_ressource 2.06

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Nadege Schifano

Cristallographie_App1_BUT1_S2_BC3_ressource 2.06

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Nadege Schifano

Chimie organique S2

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Herve Michel

Portfolio BUT Chimie

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Tsilla Perez

Projet Professionnel et Personnel - BUT Semestre 1 groupe G

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Jean-François Clément

SYNTHESE ORGANIQUE_BUT1_App1_S1_BC2

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Nadege Schifano

BC3: Matériaux et/ou produits formulés

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Matthieu Hureau

BC2 Suivi SAE_S1 Purification d'un composé organique

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Aurelien Bethegnies
 • معلم: Audrey Huret
 • معلم: Ludovic Janus
 • معلم: Nicolas Merle
 • معلم: Herve Michel
 • معلم: Mathieu Sauthier
 • معلم: Nadege Schifano
 • معلم: Isabelle Suisse

Nomenclature chimie inorganique (BC1 - ressource 1.01)

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Nadege Schifano

Maths S1 2021-2022

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Mustapha Hached

BC 6 Contrôler - Risques Chimiques et BPL-BPF

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Valerie Fevre
 • معلم: Audrey Huret
 • معلم: Nadege Schifano

S2 Génie Chimique, cours-TD et annales : Bilans et Echanges Thermiques

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Thomas CHENAL

S1 GC cours-TD et annales de Mécanique de Fluides

التصنيف: BUT - Chimie
 • معلم: Thomas CHENAL
 • معلم: Ahmed Idouissaaden