المقررات الدراسية المتاحة

UE3.2-AT1 : Méthodes séparatives et techniques de bio-analyse

التصنيف: 1ère année
 • معلم: Frederic Chirat
 • معلم: Kathy Dujardin
 • معلم: Christophe Mariller
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.4-EC1 : Approches expérimentales de biologie cellulaire et moléculaire

التصنيف: 1ère année
 • معلم: Christelle Cauffiez
 • معلم: Cyril Couturier
 • معلم: Kathy Dujardin
 • معلم: Sophie Halliez
 • معلم: Malika Hamdane
 • معلم: Michael Perrais
 • معلم: Olivier Pluquet
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.4-EC3: Méthodes statistiques pour l’analyse de données en biologie-santé

التصنيف: 1ère année
 • معلم: Guillemette Marot
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.4-EC4 : Initiation aux techniques de laboratoire.

التصنيف: 1ère année
 • معلم: Carine Brinster
 • معلم: Christelle Cauffiez
 • معلم: Julien Chapuis
 • معلم: MORVANE COLIN
 • معلم: Cyril Couturier
 • معلم: Pierre Dourlen
 • معلم: Kathy Dujardin
 • معلم: Sophie Halliez
 • معلم: Malika Hamdane
 • معلم: Myriam Labalette
 • معلم: Olivier Pluquet
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri

UE1.4-EC2 : Génétique appliquée aux modèles expérimentaux de laboratoire

التصنيف: 1ère année
 • معلم: Julien Chapuis
 • معلم: Cyril Couturier
 • معلم: Kathy Dujardin
 • معلم: Sophie Halliez
 • Secrétaire pédagogique: Fabienne Balcaen
 • Secrétaire pédagogique: Imane Ennaciri